קונפליקטים בעבודת המנהל ואופן התמודדותו עימם

כללי

מנהלים נדרשים לתפקד בצורה יעילה ואפקטיבית, בסביבה דינאמית ומשתנה ולהניע את עובדיהם למימוש מטרות שנקבעו ומיצוי יכולתם המקצועית והאישית. כל זאת, תוך דאגה לעובד, הבנת צרכיו וציפיותיו כחלק מאחריותם כמפקדים וכמנהלים.

בכדי לבצע זאת, נדרש מנהל לתת מענה למספר היבטים הקשורים לעיסוקו המקצועי, וכן (ולעיתים באופן משמעותי), לכישוריו ,מיומנויותיו והתנהגויותיו הניהוליות, המשמשות אותו כמנהל משימות ומנהל עובדים בעבודתו השוטפת.

מטרות

חידוד המודעות לאופן הטיפול במשאב האנושי, בהיבטי יצירת זיקה ומחויבות ארגונית וכן בתהליכי שימור עובדים איכותיים.

נושאים

  • מקורות הקונפליקט- על מה ולמה "נפתחים" קונפליקטים.
  • השפעות חיוביות ושליליות ליחיד ולארגון, כתוצאה מקיומו של קונפליקט.
  • טיפוסי מנהלים והאופן בו הם משפיעים על דרך ניהולו והתמודדותו עם הקונפליקט.
  • השלבים השונים בגישות לניהול קונפליקטים קונפליקטים .
  • הפרמטרים והנושאים לגביהם נדרש המנהל לתת הדעת בבואו לנהל קונפליקט בתוך הצוות.
  • תפקידי המנהל בניהול קונפליקטים.
  • למה יש לתת את הדעת בעת הטיפול בקונפליקט ואיך לבקר את סיומו.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

אופן העברה

במהלך ההדרכה ישולבו מודלים ותיאוריות ככלי חשיבתי לניתוח של אירועים והתמודדויות ניהוליות מעבודתם של המנהלים המשתתפים.