יום עיון-תכנון וגיבוש תכנית עבודה בעולם האבטחה

כללי

עקרונות התכנון ארוך הטווח וכלים לבקרה אחר מימוש התוכניות

מטרות

בוגר הסדנא ידע כיצד לבנות תכנית עבודה שנתית, בהתאם ליעדים הארגונים וכיצד לגזור משימות לביצוע מתוך תכנית זאת

נושאים

• לימוד והכרת שיטה יעילה להכנת תוכנית עבודה
• הגדרת המשימות לביצוע תוך שמירה על זיקתם למטרות וייעוד הארגון
• הכרת כלים לתעדוף המשימות על פי עקרון פרטו
• לימוד עקרונות המדידה והבקרה
• סוגי הבקרה, קביעת מדד למשימה והישג נדרש.

 

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל