יום עיון - ניהול תחקיר ("תחכים") והפקת לקחים

כללי

מנהלים נדרשים לתפקד בצורה יעילה ואפקטיבית, בסביבה דינאמית ומשתנה ולהניע את עובדיהם למימוש מטרות שנקבעו ומיצוי יכולתם המקצועית והאישית. כל זאת, תוך דאגה לעובד, הבנת צרכיו וציפיותיו כחלק מאחריותם כמפקדים וכמנהלים.

בכדי לבצע זאת, נדרש מנהל לתת מענה למספר היבטים הקשורים לעיסוקו המקצועי, וכן (ולעיתים באופן משמעותי), לכישוריו ,מיומנויותיו והתנהגויותיו הניהוליות, המשמשות אותו כמנהל משימות ומנהל עובדים בעבודתו השוטפת.

מטרות

המנהלים, יוכשרו ויתנסו בהפעלת מיומנויות וכלים ניהוליים, הנחוצים למנהל בעבודתו עם עובדיו, מנהלים הכפופים אליו ועמיתים על פי ממשקי העבודה.

חשיפת המנהל לגישות חדשות וזוויות הסתכלות שונות על תפקיד ודמות המנהל.

נושאים

  • ייחודו של התחקיר בעשייה הארגונית.
  • מטרות התחקיר, מתי מבוצע (ומתי לא) ועל מה ניתן הדגש.
  • ניהול תחקיר כאלמנט הצופה פני עתיד. מדוע קשה לבצע תחקיר מלא ועדכני.
  • עקרונות לניהול תחקיר.
  • תפקידיו של מנהל התחקיר לצורך הצלחת התהליך בכל אחד משלביו
  • הובלת שינויים וניהולם.
  • מהו שינוי, מדוע קיים צורך/רצון בשינוי ?
  • דרכים להכנסת שינויים בארגון/ יחידה/צוות, יתרונות וחסרונות.
  • תפקידו של המנהל בניהול השינוי, הובלתו והשפעתו על הצלחת תהליך השינוי.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל