יום עיון - אתיקה בעבודת מנהל בחטיבת הביטחון

כללי

מנהלים נדרשים לתפקד בצורה יעילה ואפקטיבית, בסביבה דינאמית ומשתנה ולהניע את עובדיהם למימוש מטרות שנקבעו ומיצוי יכולתם המקצועית והאישית. כל זאת, תוך דאגה לעובד, הבנת צרכיו וציפיותיו כחלק מאחריותם כמפקדים וכמנהלים.

בכדי לבצע זאת, נדרש מנהל לתת מענה למספר היבטים הקשורים לעיסוקו המקצועי, וכן (ולעיתים באופן משמעותי), לכישוריו ,מיומנויותיו והתנהגויותיו הניהוליות, המשמשות אותו כמנהל משימות ומנהל עובדים בעבודתו השוטפת.

מטרות

חשיפת המנהל לגישות חדשות וזוויות הסתכלות שונות על תפקיד ודמות המנהל.

חידוד המודעות לאופן הטיפול במשאב האנושי, בהיבטי יצירת זיקה ומחויבות ארגונית וכן בתהליכי שימור עובדים איכותיים.

נושאים

  • מהי אתיקה ומהן מרכיביה המרכזיים. משמעותו ותפקידיו של הקוד האתי בארגון ?
  • אתיקה בניהול ואפן ביטויה בתפקידי הניהול השונים בחטיבת ביטחון.
  • האם האתיקה מעכבת תהליכי עבודה או מקדמת אותם ?
  • דילמות אתיות בעת התנגשות בין כללי האתיקה ובטחון המדינה בעבודת מנהל בחטיבת הביטחון.
  • מקומה של התרבות הארגונית במימוש הקוד האתי הארגוני.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות