אבטחת אישיות בבית מלון

כללי

אירוח אישיות במלון מלווה בדרישות אבטחה מיוחדות, אי יכולת עמידה בהן יכולה למנוע הגעה.

אישים רבים מהארץ ומחו"ל נוהגים להתארח בבתי מלון בזמן שהייתם או כחלק מסדר יומם. חלק מהאישים מאובטחים בשגרה וחלקם דורשים רמת אבטחה במהלך שהייתם במלון. בשני המקרים מנהל המלון והקב"ט מחויבים במתן שירות גם בנושא זה ולכן עליהם להכיר היטב את עקרונות אבטחת אישיות על מנת להצליח לעמוד בדרישות שהינן שונות בתכלית מהאבטחה השגרתית המבוצעת בתחומי במלון.
לו"ז יום העיון המומלץ: 1600 – 0800 כולל הפסקות.

מטרות

• החניך ייחשף לתחום אבטחת האישים.
• החניך ילמד את עקרונות אבטחת אישיות במלון.
• החניך ילמד לתכנן ולבצע מבצע אירוח אישיות במלון.

נושאים

סאשן 1:

• מבוא לאבטחת אישים.
• עקרונות לאבטחת אישיות בבית מלון.
• עקרונות לתכנון מבצעי לאבטחת אישיות.
• פגישת תיאום ושת"פ עם כוחות אחרים.

 

 

סאשן 2:

• פרשיית רצח רחבעם זאבי ז"ל.
• עקרונות להפעלת הכח.
• ביצוע תרגיל תכנון לאבטחת אישיות במלון.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

אופן העברה

מעשית במתקן הלקוח / באולם הרצאות

מרצים וסגל